PhatBoi

PhatBoi_Sham'ah

Kaduna (Kroc City), Nigeria
Kaduna, Nigeria
0
0
20
Abuja, Nigeria
7
1
66
Kaduna, Nigeria
41
Kaduna, Nigeria
15
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
42
Kaduna, Nigeria
9
Abuja, Nigeria
7
Kaduna, Nigeria
7
Kaduna State , Nigeria
1
Zaria, Nigeria
27
Lagos, Nigeria
25
Kaduna, Nigeria
43
Kaduna, Nigeria
29
Kaduna, Nigeria
28
Zaria, Kaduna State, Nigeria
37
Kaduna, Nigeria
8
Kaduna, Nigeria
10
1
60
Kaduna, Nigeria
10
1
33
Kaduna, Nigeria
10
1
15
Portharcourt, Nigeria
10
1
15
Kaduna, Nigeria
10
1
21
Jalingo City, Nigeria
10
1
6
Accra, Ghana
1
1
43
Kaduna, Nigeria
1
1
16
Kaduna , Nigeria
1
1
24
Kaduna , Nigeria
1
1
47
Abuja , Nigeria
1
1
3
Yankaba(Nass. LGA) Kano, Nigeria
1
1
Kaduna, Nigeria
6
Kaduna, Nigeria
3
1
39
Kaduna, Nigeria
3
1
29
Jalingo, Nigeria
3
1
4
Kaduna
3
1
14
3
1
1
Damaturu, Nigeria
3
1
1
Bauchi, Nigeria
3
1
4
Kaduna, Nigeria
3
1
1
Kd/Mx, Nigeria
3
1
1
Kaduna, Nigeria
9
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
2
Kaduna, Nigeria
0
1
42