PhatBoi

PhatBoi_Sham'ah

Kaduna (Kroc City), Nigeria
Kaduna, Nigeria
0
0
20
Abuja, Nigeria
7
1
67
Kaduna, Nigeria
42
Kaduna, Nigeria
15
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
45
Kaduna, Nigeria
9
Abuja, Nigeria
7
Kaduna, Nigeria
7
Kaduna State , Nigeria
1
Zaria, Nigeria
27
Lagos, Nigeria
25
Kaduna, Nigeria
44
Kaduna, Nigeria
31
Kaduna, Nigeria
28
Zaria, Kaduna State, Nigeria
37
Kaduna, Nigeria
8
Kaduna, Nigeria
10
1
60
Kaduna, Nigeria
10
1
33
Kaduna, Nigeria
10
1
15
Portharcourt, Nigeria
10
1
15
Kaduna, Nigeria
10
1
22
Jalingo City, Nigeria
10
1
8
Accra, Ghana
1
1
45
Kaduna, Nigeria
1
1
17
Kaduna , Nigeria
1
1
23
Kaduna , Nigeria
1
1
51
Abuja , Nigeria
1
1
3
Yankaba(Nass. LGA) Kano, Nigeria
1
1
Kaduna, Nigeria
6
Kaduna, Nigeria
3
1
41
Kaduna, Nigeria
3
1
31
Jalingo, Nigeria
3
1
4
Kaduna
3
1
14
3
1
1
Damaturu, Nigeria
3
1
1
Bauchi, Nigeria
3
1
6
Kaduna, Nigeria
3
1
1
Kd/Mx, Nigeria
3
1
1
Kaduna, Nigeria
10
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
8
Kaduna, Nigeria
0
1
43
Kaduna, Nigeria
0
1
1
Kaduna, Nigeria
0
1
6