PhatBoi

PhatBoi_Sham'ah

Kaduna (Kroc City), Nigeria
Kaduna, Nigeria
0
0
20
Abuja, Nigeria
7
1
68
Kaduna, Nigeria
45
Kaduna, Nigeria
15
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
47
Kaduna, Nigeria
9
Abuja, Nigeria
8
Kaduna, Nigeria
7
Kaduna State , Nigeria
1
Zaria, Nigeria
26
Lagos, Nigeria
25
Kaduna, Nigeria
47
Kaduna, Nigeria
32
Kaduna, Nigeria
30
Zaria, Kaduna State, Nigeria
37
Kaduna, Nigeria
9
Kaduna, Nigeria
10
1
62
Kaduna, Nigeria
10
1
34
Kaduna, Nigeria
10
1
15
Portharcourt, Nigeria
10
1
16
Kaduna, Nigeria
10
1
22
Jalingo City, Nigeria
10
1
9
Accra, Ghana
1
1
46
Kaduna, Nigeria
1
1
16
Kaduna , Nigeria
1
1
23
Kaduna , Nigeria
1
1
53
Abuja , Nigeria
1
1
3
Yankaba(Nass. LGA) Kano, Nigeria
1
1
Kaduna, Nigeria
6
Kaduna, Nigeria
3
1
41
Nigeria
3
1
31
Jalingo, Nigeria
3
1
5
Kaduna
3
1
14
3
1
1
Damaturu, Nigeria
3
1
1
Bauchi, Nigeria
3
1
5
Kaduna, Nigeria
3
1
1
Kd/Mx, Nigeria
3
1
1
Kaduna, Nigeria
11
Kaduna, Nigeria
2
Kaduna, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
9
Kaduna, Nigeria
0
1
46
Kaduna, Nigeria
0
1
1
Kaduna, Nigeria
0
1
6