NateTom

NATTY P.R.O.F.F.

Kaduna , Nigeria
0
0
53
0
0
1
Nyita Taraba, Nigeria
0
0
3
Yankaba(Nass. LGA) Kano, Nigeria
1
Lagos, Nigeria
1
Kaduna State, Nigeria
2
Makurdi, Nigeria
1
Kaduna, Nigeria
10
Kaduna, Nigeria
1
Abuja, Nigeria
1